Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Recruitment Academy s.r.o.,
IČO: 06403701, DIČ: CZ06403701, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 846/1, PSČ: 110 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280817,
email: hello@recruitmentacademy.cz,
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, Praha 4, č. ú.: 200317002/5500, 

PŘI UZAVÍRÁNÍ OBJEDNÁVEK ŠKOLENÍ A KURZŮ
(dále jen „VOP“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost Recruitment Academy s.r.o.,IČO: 06403701, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 846/1, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280817 (dále jen „Recruitment Academy“ nebo „Společnost“) v rámci své činnosti připravuje a pořádá otevřené i firemní školení a kurzy v oblasti moderního recrutimentu.
 2. Tyto VOP se vztahují na všechny osoby, firmy, společnosti nebo jiné subjekty uvedené na rezervačním formuláři/přihlášce (dále jen „Zákazník“) v souvislosti s registrací Zákazníka na školení a kurzy pořádané Recruitment Academy specifikované v rezervačním formuláři (dále jen „Kurzy“).
 3. Odesláním registrace k účasti na Kurzu prostřednictvím webových stránek Společnosti (dále jen „Objednávka“) Zákazník souhlasí s těmito VOP a zavazuje se těmito VOP řídit. Jestliže s těmito obchodními podmínkami nesouhlasí, nemůže Recruitment Academy jeho rezervaci přijmout.
 4. Proces uzavírání smlouvy mezi Zákazníkem a Recruitment Academy (dále také společně jako „Smluvní strany“) probíhá tak, že Zákazník činí Objednávku Společnosti. Objednávky účastí na jednotlivých Kurzech jsou přijímány prostřednictvím on-line registrací na webových stránkách Recruitment Academy. Přijaté Objednávky jsou zařazovány podle termínu doručení. Po odeslání Objednávky obdrží Zákazník její potvrzení na e-mail. Přijetí Objednávky nabývá účinnosti okamžikem, kdy Společnost Objednávku potvrdí, čímž je Smlouva uzavřena (dále jen „Smlouva“).
 5. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Objednávek Zákazníka.
 6. Tyto VOP jsou závazné pro obě Smluvní strany a jsou nedílnou součástí každé Objednávky.

II. Cena kurzu

 1. Zákazník se uzavřením Smlouvy zavazuje Společnosti zaplatit za poskytnuté služby odměnu. Ceny za každý Kurz jsou vždy platné a závazné v okamžiku jejich zveřejnění.
 2. Recruitment Academy si vyhrazuje právo ceny kdykoliv změnit, přičemž tyto změny nebudou mít vliv na Objednávky, které již byly ze strany Recruitment Academy
 3. Ceny Kurzů jsou smluvní a jsou uváděny včetně DPH v zákonné výši.
 4. Není-li stanoveno jinak, odměnu nelze vrátit zpátky.
 5. Daňové doklady budou účastníkům na základě jejich žádosti zaslány prostřednictvím e-mailu do 24 hodin po připsání platby, není-li dohodnuto jinak.

 6. STORNO PODMÍNKY (v případě že nejsou dohodnuty individuálně)

  • storno 15 a více dní před školením : - 0% z celkové částky za školení
  • storno 14 - 8 dní před školením: - 25% z celkové částky za školení
  • storno 7- 3 dní před školením: - 50% z celkové částky za školení
  • storno 2 a méně dní před školením: - 100% z celkové částky za školení

  V případě, že je kurz hrazen voucherem, platí stejné storno podmínky. Zůstatek ceny bude převeden na online kredity, které je možné uplatnit v rámci jiného kurzu.

  Uvedené storno podmínky se nevztahují na online kurzy.

III. Práva a povinnosti zázazníka

 1. Zákazník se zavazuje po dobu trvání Smlouvy na žádost Společnosti s ním účelně spolupracovat a poskytnout mu nezbytnou součinnost za účelem splnění předmětu Smlouvy.
 2. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nelze od Registrace odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Kurzu, k níž Registrace opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

IV. Povinnosti společnosti

 1. Společnost je povinna postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Zákazníka. Společnost je povinna oznámit Zákazníku skutečnost, že Kurz byl z jakéhokoliv důvodu zrušen nebo byl změněn termín jeho konání, a to prostřednictvím emailového kontaktu, kterým bude Zákazník vyrozuměn o tom, že je Kurz zrušen nebo došlo ke změně termínu jeho konání. Recruitment Academy není odpovědná, pokud nebude možné Zákazníka prostřednictvím poskytnutého kontaktu včas zastihnout anebo pokud Zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení nebo změně termínu konání Kurzu se zpožděním.
 2. Recruitment Academy si vyhrazuje právo kdykoliv i bez udání důvodu vyzvat Zákazníka k provedení identifikace. Zákazník tímto přijímá povinnost takové výzvě neprodleně vyhovět.

V. Ochrana práv duševního vlastnictví

 1. Jakékoliv nedovolené fotografování a nahrávání nebo přenášení zvukového nebo obrazového záznamu, údajů nebo informací je výslovně zakázáno.
 2. Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání Kurzu, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Recruitment Academy jakýmkoliv způsobem Zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím. Recruitment Academy upozorňuje, že v post-kurzových balíčcích nemusí být poskytnuty veškeré informace, které byly součástí Kurzu. post-kurzové balíčky obsahují pouze ty informace, které je Recruitment Academy oprávněna poskytovat v rámci post-kurzových balíčků. Recruitment Academy tedy neodpovídá za případné neposkytnutí, pravost nebo neúplnost informací, které byly zmíněny na Kurzech, v rámci post-kurzových balíčků.
 3. Recruitment Academy v žádném případě nenese odpovědnost vůči Zákazníkovi (jako účastníkovi Kurzu) nebo jakékoliv třetí osobě za to, že Zákazník bude podklady nebo materiály poskytnuté v rámci konání Kurzu včetně post-kurzových balíčků dále zpracovávat, kopírovat, rozšiřovat, komerčně využívat nebo využívat k veřejným prezentacím.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů se řídí ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).
 2. Recruitment Academy se zavazuje dodržovat všechny právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, které se na ní vztahují při poskytování a odebírání smluvně sjednaných služeb mezi Smluvními stranami.
 3. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
 4. Účelem zpracování osobních údaje jsou účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů, jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy a plnění zákonných povinností ze strany správce.
 5. Zdroji osobních údajů jsou subjekty údajů (registrace, e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.) a veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence.
 6. Osobními údaje, které jsou předmětem zpracování, jsou adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace); popisné údaje; další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií aj.)
 7. Recruitment Academy tímto prohlašuje, že uplatňuje vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů, která odpovídají povaze a druhu příslušných osobních údajů nebo kategorií a rizikům spojeným s jejich zpracováním. Recruitment Academy se rovněž zavazuje své zaměstnance podrobně seznámit s platnými právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů a smluvními ustanoveními, která se týkají jejich ochrany. 
 8. Smluvní strany si bezodkladně poskytnutou informace, pokud zjistí nebo budou mít důvodné podezření, že nastal některý z následujících incidentů: (i) jakékoli nedodržení ustanovení o ochraně osobních údajů Smlouvy a VOP nebo jakékoli nedodržení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, včetně přístupu, použití, ztráty, získání, zničení nebo sdělení osobních údajů, které je nezákonné nebo nesouvisí s plněním podle Smlouvy, nebo u kterých by podle platných právních předpisů o ochraně údajů vyžadovalo oznámení dané události třetí osobě, nebo (ii) jiné incidenty nebo hrozby související s dodržováním ochrany údajů. Smluvní strany budou spolu plně spolupracovat při vyšetřování takovýchto incidentů, zavedou příslušná nápravná opatření a na vlastní náklady budou spolupracovat, pokud jde o zákonem požadovaná oznámení či sdělení určená dotčeným osobám a/nebo správním či jiným příslušným orgánům. V oznámení si Smluvní strany poskytnou především následující informace: (i) datum a čas incidentu, (ii) popis incidentu, (iii) jména osob, jejichž osobních údajů se incident mohl týkat, a také popis kategorií osobních údajů, které byly incidentem dotčeny.
 9. Zákazník má právo na informaci o tom, jaké konkrétní údaje a v jakém rozsahu jsou o něm zpracovávány. Na jeho žádost je Společnost rovněž povinna prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje a v případě, že se Zákazník domnívá, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, je oprávněn požadovat od Společnosti vysvětlení, a dále je oprávněn požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav, zejména se pak může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, avšak pokud to není v rozporu s jinými právními předpisy.
 10. V souladu se lhůtami dle účelu správcování nebo uvedenými v uděleném souhlasu subjektu údajů, v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 2. Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy, včetně těchto VOP, se řídí českým právním řádem.
 3. Odchylná ujednání v Objednávce mají přednost před těmito VOP. Působnost VOP anebo jejich části je možné vyloučit jen písemnou dohodou Smluvních stran.
 4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6. 2018.

Máte dotaz?

Zavolejte nám na +420 770 130 468 nebo +420 728 324 703.

Napište nám na info​@recruitmentacademy.cz